Rozdział 1.    Definicje

1.1.    Abonent – osoba fizyczna lub osoba prawna, która korzysta z usługi w okresie testowym lub zawarła z ATS sp.j. umowę
1.2.    Awaria – problem techniczny utrudniający dostęp Abonenta do usługi
1.3.    Cennik – zestawienie opłat za usługi
1.4.    Opłata abonamentowa – wnoszona okresowo należność Abonenta wobec ATS sp.j. za usługę
1.6.    Przerwa konserwacyjna – przerwa w działaniu określonego elementu sieci ATS sp.j. związana z pracami techniczno-modernizacyjnymi
1.7.    Regulamin – regulamin świadczenia usług ATS sp.j. (niniejszy dokument), wraz z regulaminami szczegółowymi usług
1.8.    Sieć ATS sp.j. – infrastruktura techniczna przeznaczona do świadczenia usług przez ATS sp.j., składająca się z urządzeń, okablowania i oprogramowania
1.9.    Strona – strona umowy, czyli Abonent lub ATS sp.j.
1.10.    Umowa – umowa zawarta przez Abonenta i ATS sp.j. na świadczenie usługi przez ATS sp.j. na rzecz Abonenta
1.11.    Usługa – usługa świadczona przez ATS sp.j. na rzecz Abonenta; w szczególności usługą jest usługa pośredniczenia w zawarciu umowy na świadczenie usługi na rzecz Abonenta przez stronę trzecią.
1.12.    ATS sp.j. – ATS sp.j. ,  z siedzibą przy ul.Żeromskiego 75, 26-600 Radom


Rozdział 2.    Postanowienia ogólne

2.1.    Aktualny regulamin jest dostępny pod adresem http://www.ats.pl/regulaminy/
2.2.    W przypadku podpisania przez ATS sp.j. z Abonentem indywidualnej umowy na świadczenie usług postanowienia umowy są rozstrzygające w przypadku, gdy zachodzą rozbieżności zapisów umowy i regulaminu.
2.3.    ATS sp.j. świadczy usługi drogą elektroniczną. Zakres świadczonych usług obejmuje obsługę rejestracji i utrzymania domen internetowych, utrzymanie serwerów www/e-mail (usługi hostingowe) oraz utrzymanie serwerów dedykowanych i wirtualizowanych (VPS).

Rozdział 3.    Zamówienia i umowy


3.1.    Zawarcie umowy jest poprzedzone złożeniem zamówienia.
3.2.    Składając zamówienie Abonent oświadcza, że:

  • zna treść dokumentów regulujących świadczenie usług przez ATS sp.j., w tym przepisy prawa i regulaminy
  • wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną
  • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
  • został poinformowany o prawie do wglądu do swoich danych osobowych, prawie do ich modyfikacji, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawie do żądania zaprzestania przetwarzania danych.

3.3.    Umowa na świadczenie usługi zostaje zawarta z chwilą wniesienia opłaty abonamentowej za usługę przez Abonenta. Umowa może zostać zawarta na innej zasadzie, opisanej w regulaminie szczegółowym usługi lub regulaminie promocyjnym. Umowę w imieniu Abonenta zawiera osoba składająca zamówienie na świadczenie usługi.
3.4.    W okresie od złożenia zamówienia do wniesienia opłaty abonamentowej niektóre z usług świadczonych przez ATS sp.j. mogą być aktywowane w trybie testowym, przy zapewnieniu pełnej lub ograniczonej funkcjonalności. W takim przypadku długość okresu testowego jest podana w opisie parametrów danej usługi oraz w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Ilość aktywacji w trybie testowym przysługująca Abonentowi może być ograniczana przez ATS sp.j. według ilości i według czasu.
3.5.    Parametry usług są podane na stronach internetowych ATS sp.j. i dostępne przed złożeniem zamówienia na usługę oraz w okresie umowy na świadczenie usługi.
3.6.    Przedłużenie świadczenia usługi na kolejny okres abonamentowy jest realizowane poprzez opłacenie przez Abonenta opłaty wskazanej w automatycznie wygenerowanym zamówieniu, przekazanym Abonentowi drogą elektroniczną.
3.7.    Do zawarcia umowy ATS sp.j. z Abonentem, który jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej, Abonent zobowiązany jest podać nazwisko i imię osoby reprezentującej Abonenta, nazwę, adres siedziby, NIP, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres siedziby.
3.8.    Do zawarcia umowy ATS sp.j. z Abonentem, który jest osobą fizyczną, Abonent zobowiązany jest podać nazwisko i imię, adres zamieszkania, PESEL, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania.
3.9.    ATS sp.j. ma prawo do weryfikacji poprawności adresu e-mail i/lub numeru telefonu kontaktowego podanych przez Abonenta, a w przypadku braku pozytywnej weryfikacji do nierejestrowania Abonenta lub zablokowania jego konta w panelu usług i do nieprzyjmowania od niego zamówień.
3.10.    Zmiana usługi w okresie objętym umową na jej świadczenie wymaga akceptacji ATS sp.j.
3.11.    Każda ze stron ma prawo do rozwiązania umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia.
3.12.    ATS sp.j. może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia lub czasowo zawiesić jej wykonywanie, jeżeli Abonent łamie postanowienia regulaminu, umowy lub przepisy prawa.
3.13.    ATS sp.j. może odmówić realizacji zamówienia i świadczenia usługi Abonentowi, z którym ATS sp.j. rozwiązało umowę na świadczenie usługi z przyczyn leżących po stronie Abonenta.
3.14.    Wypowiedzenie przez Abonenta umowy na świadczenie usługi, dla której opłata abonamentowa jest wnoszona za okres dłuższy, niż termin wypowiedzenia, nie powoduje zwrotu wniesionej opłaty. Zapis nie dotyczy przypadku, kiedy wypowiedzenie umowy zostało spowodowane okolicznościami, za które odpowiada ATS sp.j., potwierdzonymi wynikiem przeprowadzonego postępowania reklamacyjnego.

Rozdział 4.    Obowiązki ATS sp.j.


4.1.    ATS sp.j. zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w regulaminie.
4.2.    ATS sp.j. zobowiązuje się do przesyłania przez sieć informacji Abonenta bez ingerencji w ich treść. Ochrona antywirusowa i antyspamowa nie jest ingerencją w treść informacji.
4.3.    ATS sp.j. zobowiązuje się do ochrony treści informacji przed dostępem osób trzecich. Udostępnienie informacji osobom trzecim jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacjach przewidzianych prawem, na mocy orzeczenia sądu powszechnego lub odpowiedniego organu administracyjnego.
4.4.    O planowanej przerwie konserwacyjnej ATS sp.j. każdorazowo powiadomi Abonenta z wyprzedzeniem min. 24 godz. Powiadomienie będzie realizowane pocztą elektroniczną na adres podany w panelu usług Abonenta. W takim przypadku przerwa konserwacyjna nie jest awarią.
4.5.    ATS sp.j. nie ma obowiązku wspierania Abonenta w użytkowaniu zasobów technicznych niezbędnych do korzystania z usług ATS sp.j. takich, jak np. komputer, przeglądarka internetowa, oprogramowanie do obsługi poczty e-mail.
4.6.    ATS sp.j. odpowiada za widoczność usługi w sieci. Widoczność oznacza, że usługa jest dostępna z urządzeń sieci znajdujących się poza siecią ATS sp.j.. Brak widoczności usługi spowodowany problemami z przesyłaniem danych w sieci Internet leżącymi poza siecią ATS sp.j. i poza stykiem sieci ATS sp.j. z innymi sieciami nie jest awarią.

Rozdział 5.    Obowiązki Abonenta


5.1.    Abonent jest zobowiązany do wnoszenia opłat za usługę w terminie wskazanym przy składaniu formularza z zamówieniem usługi oraz w zamówieniach odnawiających.
5.2.    Abonent jest zobowiązany do podawania ATS sp.j. danych zgodnych ze stanem faktycznym. Dotyczy to w szczególności danych kontaktowych, adresowych i rozliczeniowych.
5.3.    Abonent jest zobowiązany do powiadomienia ATS sp.j. o zmianach danych dotyczących Abonenta w ciągu 14 dni od zaistnienia tych zmian. Za skuteczne powiadomienie będzie uznane wprowadzenie aktualnych danych przez panel usług.
5.4.    Abonent nie może prowadzić z wykorzystaniem sieci ATS sp.j. działań naruszających zasoby ATS sp.j. oraz innych użytkowników sieci Internet, a także działań powodujących powstanie szkody ATS sp.j. lub innych podmiotów i osób.
5.5.    W sytuacji, gdy Abonent odsprzedaje usługi świadczone przez ATS sp.j. dalszym odbiorcom, Abonent zobowiązuje się do współpracy z ATS sp.j. w zakresie wykrywania i przeciwdziałania naruszeniom prawa przez tych odbiorców.
5.6.    Zasoby techniczne niezbędne do korzystania z usług ATS sp.j. Abonent pozyskuje na własny koszt. W szczególności niezbędny jest Abonentowi komputer z działającą przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet.

Rozdział 6.    Odpowiedzialność Stron


6.1.    ATS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji przesyłanych do i od Abonenta.
6.2.    Odpowiedzialność ATS sp.j. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy jest realizowana w wyniku postępowania reklamacyjnego określonego w rozdziale „Reklamacje”.
6.3.    Odpowiedzialność ATS sp.j. jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy nastąpiło w wyniku działania siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego niemożliwego do zapobieżenia, którego skutków i wystąpienia nie można było przewidzieć.
6.4.    Odpowiedzialność ATS sp.j. jest wyłączona, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy nastąpiło w wyniku przyczyn leżących po stronie Abonenta.
6.5.    ATS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za działanie usługi wywołane niepoprawną obsługą lub konfiguracją ze strony Abonenta.
6.6.    ATS sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za skutki dostępu osób trzecich do informacji Abonenta w wyniku udostępnienia haseł dostępu przez Abonenta.
6.7.    ATS sp.j. nie odpowiada za korzyści utracone przez Abonenta.
6.8.    Odpowiedzialność ATS sp.j. jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Abonenta.
6.9.    Jeżeli Abonentem jest osoba fizyczna zawierająca umowę z ATS sp.j. w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, to wyłączenie odpowiedzialności ATS sp.j. zawarte w pkt. 6.6.-6.8. nie ma miejsca.

Rozdział 7.    Opłaty i rozliczenia


7.1.    Cennik usług może zawierać opłatę instalacyjną, która jest naliczana jednorazowo przy uruchomieniu usługi wraz z opłatą abonamentową za pierwszy okres rozliczeniowy. Opłata taka, o ile występuje, jest wyszczególniana w zamówieniu.
7.2.    Opłata abonamentowa jest naliczana od dnia uruchomienia usługi.
7.3.    Termin zapłaty oznacza dzień wpływu należności na rachunek bankowy ATS sp.j. lub zrealizowania płatności elektronicznej.
7.4.    W ciągu 7 dni od otrzymania należności ATS sp.j. wystawia fakturę VAT.
7.5.    Opłata abonamentowa za niepełny okres rozliczeniowy jest naliczana proporcjonalnie do pełnego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem ilości dni kalendarzowych.
7.6.    Opłata abonamentowa jest naliczana z góry. ATS sp.j. ma prawo do naliczenia w bieżących fakturach należności za okres miniony, o ile nie zostały naliczone wcześniej.
7.7.    Wprowadzenie warunków płatności innych niż przedpłata następuje w drodze dodatkowej umowy z Abonentem.
7.8.    W przypadku korzystania przez Abonenta z odroczonej płatności w sytuacji nieopłacenia należności w terminie ATS sp.j. może dochodzić należności w trybie przewidzianym prawem, w tym także z udziałem podmiotów trzecich, na co Abonent wyraża zgodę składając zamówienie w systemie ATS sp.j.. Po upłynięciu terminu płatności Abonent zobowiązuje się do umieszczenia w ramach usługi treści reklamowej ustalonej przez ATS sp.j. jako rekompensaty za przeterminowane należności. ATS sp.j. może przy tym dochodzić innych należności, w tym odsetek ustawowych, za przeterminowane należności.

Rozdział 8.    Ochrona danych osobowych


8.1.    Przechowywanie i przetwarzanie danych przez ATS sp.j. przebiega zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
8.2.    Każdy Abonent jest rejestrowany w systemie ATS sp.j. w celu podania i przechowywania danych niezbędnych do świadczenia usług. Świadczenie usługi przez ATS sp.j. na rzecz Abonenta wymaga udzielenia przez Abonenta zgody na przetwarzanie jego danych przez ATS sp.j.
8.3.    W każdej chwili Abonent ma prawo do wglądu do swoich danych i do ich modyfikacji a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych.
8.4.    Żądanie zaprzestania przetwarzania danych może być potraktowane przez ATS sp.j. jako wypowiedzenie umowy.
8.5.    Dostęp do danych jest realizowany drogą elektroniczną poprzez panelu usług Abonenta. Każdy Abonent ma tworzone w panelu usług indywidualne konto, do którego posiada dostęp zabezpieczony znanym tylko Abonentowi hasłem.
8.6.    Wszystkie informacje o warunkach umowy, w tym techniczne i finansowe, strony zachowają w poufności. Udostępnienie tych informacji osobom trzecim jest dopuszczalne w sytuacjach przewidzianych prawem, na mocy orzeczenia sądu powszechnego lub odpowiedniego organu administracyjnego.
8.7.    Abonent, który nie jest osobą fizyczną, zawierając umowę wyraża zgodę na umieszczenie swojej nazwy na listach klientów ATS sp.j.. Abonent może wycofać zgodę w każdej chwili.

Rozdział 9.    Reklamacje


9.1.    Abonent może składać reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi oraz nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia usługi.
9.2.    Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej. Dane adresowe ATS sp.j. znajdują się w umowie oraz są dostępne w serwisie internetowym pod adresem http://www.ats.pl.
9.3.    ATS sp.j. w terminie do 14 dni od dnia złożenia reklamacji potwierdza jej przyjęcie w formie pisemnej, chyba że udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
9.4.    Reklamacja może być złożona w terminie do 12 miesięcy od ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, w którym zakończyła się przerwa w świadczeniu usługi lub od dnia, w którym usługa została nienależycie wykonana, albo miała być wykonana lub od dnia doręczenia faktury VAT zawierającej nieprawidłowe obliczenie należności z tytułu świadczenia Usługi.
9.5.    Reklamację złożoną po upływie terminu, o którym mowa w ust. 9.4. pozostawia się bez rozpoznania.
9.6.    Reklamacja powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo adres siedziby Abonenta,
  • określenie przedmiotu reklamacji oraz reklamowanego okresu,
  • uzasadnienie reklamacji,
  • datę złożenia zamówienia na świadczenie usługi lub datę zawarcia umowy,
  • podpis Abonenta.

9.7.    Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się datę wpływu reklamacji do ATS sp.j..
9.8.    ATS sp.j. udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
9.9.    W przypadku uwzględnienia reklamacji dotyczącej wysokości opłat, ATS sp.j. wystawia fakturę korygującą. Kwoty przysługujące Abonentowi w związku z uwzględnieniem reklamacji w pierwszej kolejności zostaną zaliczone na poczet zadłużenia Abonenta wobec ATS sp.j., a w przypadku braku zadłużenia, zgodnie z wnioskiem Abonenta, zwracane są przekazem pocztowym lub przelewem na wskazany przez niego rachunek bankowy, albo zaliczane na poczet przyszłych należności.
9.10.    Jeżeli awaria powstała z winy ATS sp.j., przy czym została potwierdzona wynikiem postępowania reklamacyjnego i trwała bez przerwy dłużej niż 12 godzin, to opłata abonamentowa zostaje pomniejszona proporcjonalnie do pełnego okresu rozliczeniowego z uwzględnieniem ilości dni kalendarzowych, przy czym za czas trwania awarii przyjmuje się 1 dzień. Po 24 godzinach awarii każda następna rozpoczęta doba awarii oznacza kolejny 1 dzień kalendarzowy uwzględniony przy pomniejszeniu opłaty abonamentowej.
9.11.    Pomniejszenie opłaty abonamentowej, o którym mowa w niniejszym rozdziale, jest jedynym odszkodowaniem przysługującym Abonentowi z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi.
9.12.    Jeżeli postępowanie reklamacyjne dotyczące awarii wykaże winę leżącą po stronie Abonenta, to jest on zobowiązany do usunięcia przyczyn i skutków awarii na własny koszt.


Rozdział 10.    Zmiana Regulaminu i Cennika


10.1.    O zmianach Regulaminu ATS sp.j. powiadamia Abonentów na stronie http://www.ats.pl/ w terminie 14 dni przed wejściem regulaminu w życie.
10.2.    W przypadku wypowiedzenia umowy przez Abonenta przed wejściem w życie zmian w regulaminie, zastosowanie mają dotychczasowe postanowienia regulaminu.
10.3.    ATS sp.j. ma prawo do zmian cen w cenniku.
10.4.    W przypadku zmiany cennika ceny usług na aktywnych zamówieniach nie ulegają zmianie.

Rozdział 11.    Postanowienia końcowe


11.1.    Regulamin wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej ATS sp.j..
11.2.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,  przepisy ustawy z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych i inne przepisy polskiego prawa.
11.3.    Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania umowy na świadczenie usług na mocy niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca wykonania umowy.